شما یادتون نمیاد، یه زمانی دوستی ها مشروط نبود...:)


هرکسی از ظن خود شد یار من:)