دخترا هیچ وقت بزرگ نمیشن!

فقط پناهگاهشون به جای اتاق و عروسکاشون میشه آشپزخونه و وسایل خونه...

دخترا بزرگ نمیشن فقط یادمیگیرن به جای گریه کردن و حرف زدن با عروسکا بغضشونو با سابیدن ظرفا خالی کنن!

یادمیگیرن وقتی دلشون گرفته لباسای چرک و بسابن و بسابن ولی اخرش بندازن توی ماشین لباسشویی!

دخترا بزرگ نمیشن فقط وقتایی که حالشون خوبه به جای نقاشی روی کاغذ یه غذای رنگی رنگی میپزن!

دخترا هیچ وقت بزرگ نمیشن، فقط خیلی چیزا رو یادمیگیرن...

مثه داشتن یه ظاهر همیشه خوب حتی وقتایی که هزار جور ترس و دلهره دارن:)