ادم باید خیلی نفرت انگیز باشه که روز عید با یه نفر قهر باشه نه؟

میدونین ادم وقتی با یکی قهره مثه این میمونه که یه شن توی کفشش و داره راه میره!
میتونه به راهش ادامه بده ولی  لنگ میزنه یه چیزی توی کفشش اذیتش میکنه اگه درش نیاره هم به مقصدش میرسه ولی شاید دیرتر

تمام سعیمو کردم ولی نمیتونم یکم زیادی ناراحتم! 

شاید برای کارش نباشه ولی... نمیدونم شاید چون توقع نداشتم...شاید...

چی میشه ادم بتونه اینقدر خوب باشه؟