به نظرم نقطه ضعف چیزی نیست که بقیه از آدم میگیرن که اذیتش کنن یا با اون تهدیدش کنن! 

نقطه ضعف نقطه ایه که وقتی دست میذارن روش دیگه نمیتونی جواب رد بهشون بدی! دیگه هرکار بگن انجام میدی!

مثه یه قسم که روش حساسی یا هر چیز دیگه!

مثه دوست من که تا باهاش مخالفت میکنم میگه جهاد اینجوری بود، اینکار رو میکرد:|

میگم من اخر هفته برمیگردم وقت ندارم...

جهاد توی امور فرهنگی دانشگاه فعال بود...

من از8صب تا 8شب کلاس دارم مسولیت قبول نمیکنم...

جهاد بسیجی فعال بود...

نمیتونم...

جهاد...

من...

جهاد...

اممم...

جهاد:/

 مکالمه ی من و دوستم و بحثمون سر اینکه منو ببره توی بسیج :|

نقطه ی ضعفم شده دایره ی ضعف:/

میریم که داشته باشیم بسیج دانشجویی رو:)