...

دلم میخواست یه جور دیگه 

میشد ته مسیر زندگیمون...