خدایا؟!

از من که گذشت

سخت بود ولی گذشت...:)

میشه مادرخانومی هم عادت کنن؟!

میشه دیگه از شنبه ها متنفر نباشن؟!

میشه خبر گریه به گوشم نرسه؟!

خدایا؟!

گفته بودم عاشقتم؟!پ.ن : عکس بای خودم:)