دوستان جان دوس نداشتم توضیح بدم ولی مثی میگن ممکنه سوءتفاهم بشه پست قبل کاملا یهویی بود برای یک دختر شهید:)

دوس داشتم همینجوری یهویی بمونه بدون توضیح و به عبارتی بدون شرح ولی خب چون وسطاش یکم احساساتی شدم امکان اینکه برداشت اشتباه بشه هس:))

همین!

ده فجرتون رنگی رنگی:))