زنان زیبا شبیه پرنسس های دیزنی لند و باربی نیستند ... 


شبیه واقعیتن ...


شبیه زنی که گاهی دست های خیسش را با دامنش پاک می کند، واشک هایش را با سر آستین ش ....


نه چشمان آبی دارند ...


نه ناخن هایشان همیشه لاک زده ...


 نگران پاک شدن رژ لب هایشان هم نیستند ....


زنان زیبا، زنانی هستند که خود را باور دارند ومی دانند که اگر تصمیم بگیرندقادر به انجام ان هستند،


در توانایی و عزم یک زن که مسیرش را بدون تسلیم شدن در برابر موانع طی می کند، شکوه و زیبایی وجود دارد. در زنی که اعتماد بنفسش از تجربه ها نشأت می گیرد، 
و می داند که می تواند به زمین بخورد، خود را بلند کند و ادامه دهد،
زیبایی بسیاری وجود دارد...

تهمینه میلانی