پسر حرف مادر را زمین نمی گذارد...

می گویم:

مادر جان شما با این حالِ ندارتان، دعای آمدن 

پسرتان را بخوانید...