می گویم از کنار زیارت نرفته ها


بالا گرفته کار زیارت نرفته هااشک و نگاه حسرت و تصویر کربلا


این است روزگار زیارت نرفته هاکم میشود اگرچه به انواع مختلف


هرسال از شمار زیارت نرفته هااما هنوز این «منِ»بیچاره مانده است


در جمع بی قرار زیارت نرفته هاامسال اربعین همه رفتند ومانده بود


هیات در انحصار زیارت نرفته هاانگار بین هیات ماهم نشسته بود


زهرا(س)به انتظار زیارت نرفته هادر روز اربعین همه ما را شناختند


با نام مستعار «زیارت نرفته ها»اما هزارمرتبه شکر خدا که هست


مشهد در اختیار زیارت نرفته هاباب الحسین(ع)قسمت آنانکه رفته اند


باب الرضا(ع)قرار زیارت نرفته هاگفتند شاعران همه ازحال زائران


این هم به افتخار زیارت نرفته هااللهم الرزقنا زیارت الحسین بکربلا