میدونین شرمندگی چیه؟!

مثه اینکه چهل روز از همسایت خبر نگیری

مثه اینکه هر وقت مشکل و گرفتاری داری سراغ همسایت بری

مثه اینکه رسم بزرگتر کوچیک تری رو به جا نیاری 

ولی

 همسایت ازت خبر بگیره، بگه تو که معرفت نداری ولی من هوات و دارم 

شرمندگی یعنی اخر شب با یه تلفن رو به حرم سلام بدی و بگی اقا شرمندتم

فرداش قبل اینکه پات به مشهد برسه اقا بگن فردا ظهر نهار دعوتی...:)

شرمنده اقاجانم که همیشه شرمندتم...