من جا موندم ولی نه مثه 


سه ساله ای که غمت رو خرید


من جاموندم شبیه کسی


 که هرچی دویید ولی نرسید... 


دریافت