من در قبال این حرکت سایت رنگی فقط سکوت پیشه میکنم😯

اخه اینا چرا اینقد نازن؟!چرا اخه؟! تا الان معتقد بودم محصولاتشون چرت و پرت ولی این 😍

میرم که به سکوتم ادامه بدم فقط خواستم حسرتمو باهاتون شریک بشم:دی😛