با سلام ای اقا

شبتان مهتابی

روز میلاد شما در پیش است

عرض تبریک آقا، و کمی بی تابی

کوچه ها منتظرند

دشتها حوصله ی سبزه ندارند دگر

پس چرا دیر اقا؟

این نفسها به فدای کف نعلین شما

اندکی تند قدم بردارید...