کیفــیت یعـنی همــین جنـــسِ قشــــنگِ مــــوی تو

بهــــــتریـن خــلاقیـــت نـــوعِ فــِــــــرِ گیســــــوی تو

 

حـالت زیبــاترین رنگیـن کمـــــان دانی که چیــست ؟

یــک فــــوتــــو از بــدتـــــــرین آرایـــــــش ابــروی تو !

 

گل که می گویند زیبا هست می دانـی که چیست؟

عکــــس نامرغـــــــوب و بـــی کیفیـتـــــی از روی تو

 

بهترین مغزِ جهان هـــــم با ضـــــریبِ هـــــوش صــد

مــــانده در فرمـولهــــــایِ خنــــده ی جـــــــادوی تو

 

هـــر دلی را غــــرق احســـــاس بهشتـــی می کند

یــک دقیـــقه زندگــی در گوشـــــه ای پهـــــلوی تو

 

پهـــــــــلوانـــــان آرزو دارنـــــد تــــا روزی شــــــــوند

شـب نشــین و روزگــــــردِ کوچکــــی در کـــــوی تو

 

من شنیدم سمـــبلِ عطــــرِ جهــــان ، مشــکِ ختن

رفتـــــه از رو پیــش عطـــــــرِ بی نظــــیر و بــوی تو

 

نیســـت معــــروفیــّـــت نـامِ قشنگــــت بی دلــــیل

چون کـــه روکــــرده قشنگــــی های دنیـــا سوی تو