بعضی چیزا دست خود آدم نیست. بعضی وقتا توی یک موقعیتی قرار میگیری که کاری ازدستت برنمیاد!
همه میگن یه کاری بکن یه چیزی بگو ولی مسخ شدی میدونی که باید بگی ولی نمیگی...
اینجاست که میگی:

                                                بگذار تنها خدا بداند...