خدایا؟! 

شکرت که کمیل هست.. 

شکرت که ندبه هست...

شکرت که عاشورا هست...

خدایا؟!

شکرت که هستی...

که نشونه هات هست...

که نزدیکی...