خداوند دو صدا را دشمن میدارد:

شیون هنگام مصیبت

ساز و اواز هنگام نعمت

رسول الله/بحار الانوار

ببخشید کوچولوعه برای حجمش گفتم فسقلی باشه بهتره:)