خدایا شکرت که امروز دوشنبه اس فردا هم سه شنبه اس :)