خدایا!!!!!!

 چمران نیستم که برایت زیبا بنویسم...

همت نیستم که برایت زیبا شهید شوم ....

آوینی نیستم که برایت زیبا تصویرگری کنم...

متوسلیان نیستم که برایت زیبا جاوید شوم.

بابایی نیستم که برایت زیبا پرواز کنم.

 پرنده پر شکسته ای هستم. که نیاز به مرهم دارم.

پس پروردگارا خودت مرهم زخمهایم باش