الا یاایهاالساقی...

مبادا مشکلی افتد!!!

نخستین شعر از حافظ

کمی ترسانده ماهارا...