اندر احوالات این روزای یک رنگی طفلکی!

پ.ن: ازجمله نقاشی های یهویی...:)