+خداروشکر یکی از شاخ ترین امتحانام تموم شد:) اولیش که خوب بود امیدوارم تا اخر همینجوری پیش بره!

+درحال حاضر تا سرحد مرگ خوابم میاد دیشب تا صب کلا احیا داشتم:/الان فعلن نظری ندارم دیگه!