من به آمار زمین مشکوکــــــــــــــــــــ م


چه کسی گفته که این سطح پر از آدمهاست؟

من که می گویم نیست


گر که هست دلش از کثرت غم فرســـــــوده ست


یا که رنجور و غریــــــــــــــــب


خسته ومانده ودر مانده براه


پای در بند و اســـــــــــــــــــیر


سرنگون مانده به چــــــــــاه


خسته وچشــــــــــــم به راه


تا که یک آدم از آنجا برسد


همه آن جا هستــــــــــند


هیچکس آن جا نیست


وای از تنـــــــــــــــــــــــ ــها یی


همه آن جا هستـــــــــــــــند 

هیج کس آنجا نیســـــــت


هیچکس با او نیســـــــــت


هیچکس هیچکـــــــــــــس


من به آمار زمین مشکوکم


من به آمار زمین مشکوک


چه عجب چیزی گفت


چه شکر حرفی زد


گفت:من تنهایم


هیچکس اینجا نیست


گفت:اگر اشک به دادم نرسد می شکنم