خوب دیه بلاخره چه خوب چه بد چه دور چه نزدیک چه سخت چه اسون منم ترمک شدم:)