حال من بد نیست غم کم می خورم کم که نه!

 هر روز کم کم می خورم!


سرنوشتم با تنهایی عجین شده! توی تمام دوران زندگیم تنهایی رو تجربه کردم! این چهار سالم روش!