فاصله بین مشکلی که یک انسان دارد با راه چاره و راه حل مشکل ,تنها فاصله ی بین زانوی او زمینی 

است که بر ان ایستاده!

از شاخسار غرور که به زیر آیی ,آن زمان کلید حل مشکل را در دستان خود خواهی یافت!